• Register

Жаңа Жарғы 30.12.2014

«Қазақстан Республикасы

тоғызқұмалақ спорты федерациясы»

қауымдастық нысанындағы

заңды тұлғалар бірлестігінің Конференциясымен

БЕКІТІЛГЕН

 

2014 жылғы «30» желтоқсан

УТВЕРЖДЕН

Конференцией

Объединения юридических

лиц в форме Ассоциации

«Федерация спорта тоғызқұмалақ

Республики Казахстан»

 

 «30» декабря 2014 года

 

 

 

 

 

«Қазақстан Республикасы

тоғызқұмалақ спорты федерациясы»

қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалар бірлестігінің

ЖАРҒЫСЫ

 

 

 

 

УСТАВ

Объединения юридических лиц в форме Ассоциации «Федерация спорта тоғызқұмалақ Республики Казахстан»

 

 

 

 

 

 

Астана қаласы, 2014 жыл

 

 

 

МАЗМҰНЫ

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

1.

Жалпы ережелер ……….......……

3

1.

Общие положения…………………

3

2.

Федерацияның заңдық мәртебесі.........

3

2.

Юридический статус.........................

3

3.

Федерация қызметінің мақсаты, міндеттері және пәні ……...................

4

3.

Цели, задачи и предмет деятельности Федерации…………

4

4.

Федерацияныңқұқықтары мен міндеттері…...........................................

6

4.

Права и обязанности Федерации…

6

5.

Федерациямүшелері (қатысушылар)..

7

5.

Члены (участники) Федерации……

7

6.

Федерацияның басқаруоргандары...

12

6.

Органы управления Федерации…..

12

7.

Басқару ………….........………………

12

7.

Управление …………………………..

12

8.

Атқарукомитеті ………...................……

15

8.

Исполнительный комитет……………

15

9.

Тексеру комиссиясы…….………………

20

9.

Ревизионная комиссия………………

20

10.

Федерацияныңмүлкі мен құралдары...

20

10.

Имущество и средства Федерации..

20

11.

Федерацияныңесебіжәнеесептілігі…..….

21

11.

Учет и отчетность Федерации……………

21

12.

Филиалдары мен өкілдіктері…..............

21

12.

Филиалы и представительства……..

21

13.

Федерацияқызметкерлерініңқұрамы..

22

13.

Персонал Федерации…………………

22

14.

Федерацияның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі……..

22

14.

Порядок внесения изменений и дополнений в устав Федерации……

22

15.

Таластардышешу…………….............

23

15.

Разрешение споров……………….

23

16.

Федерация қызметінің тоқтатылуы және оның қалған мүліктерін пайдалану....

23

 

16.

Прекращение деятельности Федерации и использование его оставшегося имущества………...

23

 

17.

Қорытынды ережелер……...................

23

17.

Заключительные положения…...

23

 

 

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 

1.1.Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, 2001 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасының «Коммерциялық емес ұйымдар туралы», 1996 жылғы 31 мамырдағы Қазақстан Республикасының «Қоғамдық бірлестіктер туралы» Заңдарына,  Қазақстан Республикасының басқа да құқықтық нормативтік актілеріне сәйкес әзірленді және заңды тұлғалардың қызметін үйлестіру, олардың құқықтарын қорғау, мемлекеттік органдарда және ұйымдарда, халықаралық және басқа да ұйымдарда ортақ мүдделерін таныту мақсатында - құқықтық-ұйымдастыру формасы қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалар бірлестігітүріндеқұрылған  коммерциялық емес ұйым -заңды тұлғалар бірлестігі қызметінің құқықтық мәртебесін, мақсатын, пәнін, негізгі принциптері мен құзыретін анықтайды.

1.2.Федерацияның ресми атауы:

·         толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Қазақстан Республикасы тоғызқұмалақспорты федерациясы»қауымдастық нысанындағы заңды тұлғаларбірлестігі

ресми тілде: объединение юридических лиц в форме Ассоциации

«Федерация спорта тоғызқұмалақ Республики Казахстан».

·         қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «ҚР ТСФ»

ресми тілде: «ФСТ РК»

1.3. Мәтін бойынша бұдан әрі Федерация.

1.4. Федерация шектеусіз мерзімге құрылады.

1.5.  Федерацияның мекен-жайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, Кундызды көшесі, 4 үй.

 

 

  2. ФЕДЕРАЦИЯНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

 

2.1. Федерация Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлға болып табылады. Федерация жекелеген мүлікті, өзіндік баланс пен валюталық шоттарды қоса алғанда банктік шоттарды, өзінің атауы бейнеленген мөрін, эмблемасын, фирмалық бланкі және басқа да реквизиттерді иеленеді, өзінің атынан келісім-шарттар жасай алады, мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар мен міндеттемелерге ие болады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

2.2. Федерация облыстардағы, Алматы мен Астана қалаларындағы тоғызқұмалақФедерацияларының республикалық Қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалар бірлестігі ретінде – Қазақстан Республикасындағы тоғызқұмалақ басшылығына жауапты бірден бір республикалық орган болып табылады.

2.3. Федерация халықаралық ұйымдарға Қазақстан атынан өкілдік (тікелей және жанама) етеді, олармен спорттық байланыстар жасайды және шетелдік әріптестермен іскерлік қарым-қатынас орнатады.

2.4. Федерация өзіне тиесілі барлық мүліктерге өзіндік міндеттемелерге сай жауапкершілік етеді. Федерация өз қатысушыларының жеке қарыздары бойынша жауапкершілік танытпайды.

2.5. Федерация өз қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, осы Жарғы мен Құрылтайлық келісім-шарт негізінде жүзеге асырады.

Федерация өз қызметін өзінің мүшелерінің шығармашылық бастамалары негізінде мемлекеттік органдармен және басқа да ұйымдармен тығыз байланыста жүзеге асыратын, саяси мақсаттарды көздемейтін ұйым болып табылады.

 

 

   3. ФЕДЕРАЦИЯ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ, МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ ПӘНІ

 

3.1.  Федерация қызметінің негізгі пәні – Қазақстан Республикасында және халықаралық деңгейде тоғызқұмалақты қазақ халқының ұлттық спорт түрі ретінде таныту, дамыту болып табылады.

3.2. Федерацияның басты мақсаты – өз қатысушыларының қызметін үйлестіру, олардың құқықтарын қорғау, қазақстандық және шетелдік, оның ішінде халықаралық ұйымдарда ортақ мүдделерді таныту болып табылады.

3.3. Сондай-ақ, Федерация:

·       тоғызқұмалақ халқының ұлттық спорт түрі ретінде мемлекеттік деңгейде дамытуға қолдау көрсетуге;

·       Федерация мүшелері ұйымдастыратын аймақтық, республикалық және халықаралық барлық жарыстар өткізілуі тиіс бірыңғай ережелерді әзірлеуге;

·       тоғызқұмалақтан жарыстар өткізуге;

·       отандық спортшылар меносы сала мамандарының материалдық-техникалық дайындық базаларын жақсартуға икемдеуге;

·       Федерация мүшелерінің қызметіне консультативтік және тәжірибелік қолдау көрсетуге;

·       Қазақстанда және оның аумағынан тыс жерлерде облыстық федерациялардың және Федерацияның беделін арттыруға;

·       тоғызқұмалақтан спорттық ғылым саласы ретінде зерттеуге қолдау көрсетуге;

·       бұқаралық ақпарат құралдары мен көрнекілік құралдар арқылы тоғызқұмалақты насихаттау шараларын жүргізуге;

·       еліміз бен шетелдік құрама командалары арасында өзара байланысты өркендетуге.

3.4.  Федерация өзінің жарғылық мақсаттарына жету жолында келесі қызмет түрлерін жүзеге асыруға:

·       өзінің қызметі туралы ақпарат таратуға;

·       спортшылар, бапкерлер мен төрешілердің біліктілігін арттыру бойынша арнайы мамандарды шақыра отырып, тұрақты түрде оқу-жаттығу семинарларын, біліктілікті арттыру курстарын, кеңес беру, теориялық және тәжірибелік жұмыстар ұйымдастыруға;

·       мүдделі ұйымдармен бірлесе отырып, мамандар мен спортшыларды дайындаумен айналысуға;

·       бапкерлер мен төрешілерді аттестацияға дайындау бойынша жұмыс жүргізу;

·       тоғызқұмалақты дамыту, республикалық және халықаралық деңгейде аталған ұлттық спорт түрінің беделін арттыру мен ұстанымдарын нығайтуға;

·       мүдделі ұйымдармен бірлесе отырып, тоғызқұмалақ бойынша әдістемелік, оқу, ақпараттық әдебиеттерді, видеоақпараттар мен басқа да құралдарды әзірлеу, шығаруға;

·       ерлер мен әйелдер республикалық жарыстар, оның ішінде балалар арасында Чемпионаттар, Біріншіліктер және Қазақстан Республикасының Кубоктарын ұйымдастыру, өткізуге;

·         тоғызқұмалақ бойынша ғылыми-әдістемелік және ғылыми-тәжірибелік конгресстер, конференциялар, семинарлар ұйымдастыруға;

·       шетелдерден және республиканың басқа да қалаларынан құрама командаларды шақыра отырып, Қазақстан Республикасының ашық Чемпионаттарын ұйымдастыруға;

·       Қазақстан Республикасының құрама командаларын қалыптастыру, үздік спортшылар мен төрешілерді республикалық және халықаралық жарыстарға, еліміздегі немесе шетелдердегі семинарлар мен басқа да іс-шараларға қатысуға бекітілген тәртіппен жіберуге;

·       тоғызқұмалақбойынша жарыстардың Регламенттерін, Ережелерін және өту күнтізбесін әзірлеу, бекіту, командаларға жарыстарға қатысуға рұқсат беру мәселелерін шешу, ағымдағы жарыстарға төрешілерді тағайындауға;

·       басқа да федерациялармен, сондай-ақ еліміздегі, шетелдердегі мемлекеттік және қоғамдық ұйымдармен қарым-қатынас жасау, шетелдік әріптестермен өзара іскерлік ынтымақтастық байланыс орнатуға;

·       халықаралық коммерциялық емес әрі үкіметтік емес ұйымдарға кіруге;

·       Қазақстан Республикасының аумағында Федерацияның филиалдарын немесе өкілдіктерін құруға;

·       Жарғылық қызметтерді орындау мақсатында заңды тұлғаның құқықтарын иеленетін арнайы қорлар, басқа да шаруашылық есеп ұйымдарын құруға құқылы.

3.5.  Федерация өзінің жарғылық мақсаты мен міндеттеріне сәйкес шекте кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыра алады.

3.6.  Федерацияның кәсіпкерлік қызметтен түскен пайдалары жарғылық мақсаттарға жолданады. Федерацияның пайдаларын қайырымдылық мақсаттарда қолдануға рұқсат етіледі.

  

 

 

 

4. ФЕДЕРАЦИЯ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

 

4.1. Федерация Қазақстан Республикасының коммерциялық емес ұйымдарына арналған заңнамада қарастырылған барлық құқықтарды, сонымен қатарФедерация қызметін жүзеге асыруға қажетті Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынбаған барлық құқықтарды иеленеді.

4.2. Жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін Федерация:

·       бекітілген заңнамалық тәртіппен банктерде шоттар ашуға;

·       мемлекеттік және ресми тілде ұйымның толық атауы орналасқан мөрін, штампын және бланкілерін, сонымен қатар бекітілген тәртіппен тіркелген эмблемасын (рәміз) иеленуге;

·       жекеменшік немесе жедел басқарудағы жекеленген мүлікті иеленуге, сонымен қатар смета және өзіндік балансты жүргізуге;

·       мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иеленуге, жүзеге асыруға;

·       егер өзге жағдай заңнамалық актілермен қарастырылмаса басқа да заңды тұлғалар құруға;

·       Федерацияның жекеленген бөлімшелері болып табылатын, оның мекен-жайынан тыс жерлерде орналасқан филиалдары мен өкілдіктерін ашуға.

·       Жарғыда көрсетілген мақсаттарда қарастырылған құралдарды жүзеге асыруда пайдалануға;

·       сотта талапкер және жауапкер болуға;

·       Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жауапкершілік етугеқұқылы.

4.3. Федерация:

·       Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға;

·       бекітілген тәртіппен салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді бюджетке төлеуге;

·       өзіне тиесілі барлық мүліктерге өзіндік міндеттемелерінесай жауап беруге;

·         Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жауапкершілік етуге міндетті.

4.4.Заңда тікелей қарастырылған реттен бөлек жағдайларда Федерацияның ішкі жұмыстарына кез келген заңды және жеке тұлғалардың араласуына тиым салынатындығына тең дәрежеде Федерацияның басқа заңды және жеке тұлғалардың қызметіне араласуына тиым салынады.

 

 

  

5. ФЕДЕРАЦИЯ МҮШЕЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАР)

 

5.1. Федерацияның Жарғысын танитын, оның қызметіне қатысатын, Федерацияның нормативтік құжаттарында көрсетілген қаржылық және басқа да міндеттемелерді орындаушы, республиканың әкімшілік-аумақтық бөлінісіне сай құрылған және заңда қарастырылған тәртіппен тіркелген облыстық, Астана және Алматы қалаларының тоғызқұмалақфедерациялары Федерация мүшесі бола алады.

5.2. Федерацияға әр облыстан, Астана және Алматы қалаларынан тек бір ғана тоғызқұмалақ федерациясы мүше бола алады.  Мүшелікке ену мен жарна көлемін, төлем тәртібін Федерация Конференциясы бекітеді. 

5.3. Құрылтайлық келісім-шартқа қол қоюшы қатысушылар Федерацияның бастапқы мүшелері болып табылады. Федерацияға мүшелікке қабылдауды одан әрі оның Атқару комитеті мемлекеттік тіркеуден өткен облыстық және қалалық федерациялар жетекшілерінің жазбаша өтініші негізінде жүзеге асырады.

5.4. Құрылтайлық келісім-шартқа қол қойған және осы Жарғының 5.3. тармағында қарастырылған тәртіппен оған енген Федерация мүшелері тең құқықтар иеленеді және тең дәрежеде жауапкершілік етеді. Федерацияға жаңа мүшелердің енуі Құрылтайлық келісім-шартты қайта бекітуге алып келмейді.    

5.5. Федерациядан шығу қатысушының шығу жүргізілуге дейінгі үш айдан кем емес мерзімде Атқару комитеті қарауына жазбаша өтініш беру жолымен жүзеге асырылады.

5.6. Жоғарыдағы тармақта көрсетілген мерзім ішінде Атқару комитеті:

·       Федерация және оның басқа да қатысушыларына арналған бұрын қабылданған міндеттемелердің  қатысушы тарапынан орындалу тәртібін;

·       басқа да мәселелер мен оларды шешу тәртібін анықтауға міндетті.

5.7. Қатысушының шығуы туралы шешімді Атқару комитеті қабылдайды. Шешімді қабылдау күні қатысушының Федерация құрамынан шығу күні деп есептеледі.

5.8. Федерация мүшелері  (қатысушылар) өзінің заңды және экономикалық дербестігін сақтайды.

5.9. Федерацияғамүшелікке енуі үшін үміткерлер Федерацияның Атқару комитетінекелесі құжаттарды ұсынуы қажет:

·       федерацияға мүшелікке ену ниеті туралы еркін түрдегі өтініш;

·       өкілетті басқару органының Федерацияға мүшелікке ену ниеті туралы жиын хаттамасы;

·       құрылтайлық құжаттардың нотариалды расталған көшірмелері;

·       заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің нотариалды расталған көшірмесі;

·       заңды тұлғаның атынан қол қоюға және оның ішінде үшінші тұлғалармен келісім-шарт жасауға құқығы бар адамдар тізімі.

5.10.Осы Жарғының 5.9 тармағында көрсетілген міндеттемелер Федерацияның әрекеттегі мүшелерінің мәртебесіне әсер етпеуі тиіс.

5.11.Бас хатшы Федерацияға мүшелікке үміткердің құжаттарының толық пакетін жазбаша есеппен бірге Атқару комитетіне ұсынады.  Атқару комитеті ұсынылған құжаттарды қарап шыққаннан кейін Федерацияға мүшелікке үміткерді қабылдау туралы мәселені Конференцияның күн тәртібіне енгізу немесе енгізбеуі туралы шешім қабылдайды. Атқару комитеті Федерацияға мүшелікке үміткерді қабылдау немесе қабылдамау туралы жазбаша ұсыныстарды Конференцияға беруге құқылы.

5.12.Федерация қатысушылардың мүдделеріне сай:

·       Қатысушылардың барлық бағыттағы қызметтері бойынша ақпаратты қамтитын мәліметтер қорын жасауды;

·       Қатысушыларға консультативтік және басқа да қызмет көрсетулерді ұйымдастыруды;

·       Қатысушылардың сұраныстары мен келісім-шарттық талаптарына сәйкес басқа да қызметтерді ұйымдастыруды міндетіне алады.

5.13.Федерация өз қызметін жүзеге асыру үшін өзінің құрамынан ғылыми, жарнамалық, ақпараттық және басқа да қажетті бөлімшелер мен құрылымдар ашуға, осы салада мамандандырылған ұйымдармен келісім-шарттар жасауға құқылы.

5.14.Федерация мүшесі:

·       Осы Жарғыда және Құрылтайлық келісім-шартта қарастырылған тәртіппен Федерация істерін басқаруға қатысуға;

·       Федерацияның қызметі мен оның мүлкінің жағдайы туралы ақпарат алуға;

·       Федерацияның басқарушы органына сайлаушы және сайланушы болуға, сонымен қатар оған Федерацияның басқарушы органы берген құзырет шегінде өкілдік етуге;

·       Конференцияның және Атқарушы комитеттің жиынында қарау үшін ұсыныстар мен жобалар енгізуге;

·       Федерация ұйымдастыратын барлық іс-шараларға қатысуға;

·       Атқару комитетінің келісімі бойынша Федерация мүшелері басқа да ұйымдар өткізетін іс-шараларға қатысуға;

·       кез келген уақытта Құрылтайлық келісім-шартта қарастырылған тәртіппен Федерация қызметтерінен бас тарта алады және құрамынан шығуға құқылы.

5.15.Федерация мүшелері:

·       Федерация Жарғысын және жарғылық құжаттар ережелерін, заңдылық принциптерін сақтауға;

·       Федерацияның жоғары және өзге де басқару органдарының шешімдерін орындауға;

·       Федерация қызметінің түрлерін, жарғылық мақсаттарын насихаттауға, оларды жүзеге асыруға белсенді түрде қатысуға;

·       мүшелік жарналарды өз мерзімінде төлеуге және Федерация алдындағы басқа да қаржылық міндеттерін орындауға. Атқару комитеті белгілеген мерзімде мүшелік жарналарды төлемеу Федерация құрамынан  автоматты түрде шығарылу ретінде қарастырылады;

·         Федерацияның өкілетті органдары қабылдаған (бекіткен) жарғылар, регламенттер, басшылық нұсқаулар мен шешімдерді және тоғызқұмалақ Ережесін тану, сақтауға;

·       жарыстарды тек қана Федерацияның келісімімен Қазақстан Республикасының аумағында ұйымдастыруға;

·       Федерация бойынша өзіне қабылданған міндеттемелерді орындауға;

·       Федерацияның күнтізбелік жоспарына енгізілмеген жарыстар мен жолдастық турнирлерді тек қана Федерацияның келісімімен ұйымдастыру және өткізуге;

·       Федерация қызметіне осы Жарғыда қарастырылған тәртіп пен түрде көмек көрсетуге;

·       Федерация қабылдаған шешімдерді жүзеге асыруға;

·       Федерацияға зиян келтіруі мүмкін барлық әрекеттерден бейтарап болуға;

·       Федерацияның құпия деп белгілеген мәліметтерін жарияламауға;

·       Жарғыларды Федерацияның Атқару комитетімен келісуге.

5.16.Федерация мүшелерінің өз міндеттемелерін орындамауы оларға «Тәртіптік-бақылау комитеті туралы ережеде» қарастырылған санкция қолдануға алып келуі мүмкін.

5.17.Федерацияға мүшелік келесі ретте тоқтатылуы мүмкін:

·       Федерация құрамынан жеке бастамасы бойынша шығу жолымен;

·       осы Жарғыда қарастырылған тәртіпте Федерация құрамынан шығарылумен;

·       Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға ретінде Федерация мүшесі қызметінің тоқтатылуымен.

5.18.Федерация мүшелері қаржылық жылдың аяқталуына орай, Федерация құрамынан шығу туралы өзінің шешіміне сәйкес қаржылық жылдың аяқталуына дейінгі үш айдан кем емес мерзімде жазбаша өтініш пен Федерация мүшесінің – ұйымның өкілетті басқару органының Федерация құрамынан шығу ниеті туралы жиын хаттамасын Конференция қарауына ұсыну жолымен. Бұл жағдайда Федерация мүшесіне оның Федерация құрамынан шығуына дейін пайда болған  Федерация міндеттемелері бойынша субсидиарлық жауапкершілік жүктеледі.

5.19.Федерация мүшесі тарапынан оның өкілетті органдарымен қабылданған (бекітілген) Федерация Жарғысын, регламенттерін, басшылық нұсқауларын, шешімдерін бұзу немесе Федерацияның іскерлік беделіне нұқсан келтіретін не материалдық шығынға әкелетін басқа да әрекеттер орын алған жағдайда Конференция ондай мүшені Федерация құрамынан шығару туралы шешім қабылдауға құқылы. Федерация құрамынан шығарылған мүшеге Федерация құрамынан жеке бастамасы бойынша шығуға арналған ережелер қолданылады (осы Жарғының 5.17 тармағы).

5.20.Федерация мүшесінің өз міндеттемелерін орындамау жағдайында Конференция оның мүшелігін уақытша тоқтату туралы шешім қабылдауға құқылы. Атқару комитеті Конференция отырыстарының аралығындағы уақытта мүшелікті уақытша тоқтату туралы шешім қабылдауға құқылы.

5.21.Мүшелікті қайта қалыпқа келтіру немесе мүшелікті уақытша тоқтатуды жалғастыру мәселесі егер Атқару комитеті сол уақытқа дейін мүшелікті уақытша тоқтатуды жоймаса Конференцияның келесі отырысында қаралуы тиіс.

5.22.Мүшелігін уақытша тоқтату туралы шешім шыққан Федерация мүшесі өзінің барлық құқықтарын жоғалтады. Федерацияның басқа мүшелері мүшелігі уақытша тоқтатылған Федерация мүшесімен спорттық байланыс жасай алмайды. Федерацияның Тәртіптік-бақылау комитеті мүшелігі уақытша тоқтатылған ұйымға басқа да тәртіптік санкциялар қолдануға құқылы.

5.23.Мүшелігін уақытша тоқтату туралы шешім құпия дауыс беру жолымен қабылданады.

5.24.Федерацияның ұйымдастырған жарыстарына бір жылдан кем емес уақыт қатыспаған Федерация мүшелері Атқару комитетінің шешімімен Федерация өткізетін жарыстарға қатысу бойынша өз міндеттемелерін орындағанға дейін Конференцияда дауыс беру құқығынан уақытша шеттетілуі мүмкін.

5.25.Федерацияға оның мүшесінің кінәсінен келтірілген шығын мүдделі тұлғалардың талабы бойынша толық көлемде өтелуге жатады.

5.26.Федерация қызметінің тоқтатылуы Федерация барлық мүшелерінің мүшелігінің тоқтатылуына әкеледі.

 

  

  

6. ФЕДЕРАЦИЯ ОРГАНДАРЫ

 

6.1. Федерацияның басқару органдары:

·       басқарудың жоғары органы – Конференция;

·       басқарудың атқарушы органы Атқарукомитеті (Атқару комитеті);

·       Федерацияға өкілдік ететін жоғары лауазымды тұлға – Президент;

·       басқарудың бақылау органыТексеру комиссиясы;

·       Бас хатшы;

·       Комитеттер.

6.2. Федерация органының мүшелеріүшінші тұлғалардың әлдеқандай сыртқы ықпал мен ішкі әсерлерден тәуелсіз негізде және осы Жарғыда қарастырылған шарттарға сәйкес сайланады немесе тағайындалады.

 

  

7.БАСҚАРУ

 

7.1. Атқару комитеті жылына бір реттен кем емес түрде құратын Конференция басқарудың жоғары органы болып табылады. Конференция отырысының шақырылымы, өтетін орны мен күні Атқару комитетінің немесе Федерация мүшелерінің үштен бір бөлігінің талабы бойынша жариялайды. Конференция Кезекті және Кезектен тыс болады.

7.2. Кезекті Конференция отырысының орны мен күнін Атқару комитеті оның өту күніне 30 (отыз) күнтізбелік күннен кем емес мерзімде анықтайды.

7.3. Федерация Конференциясы Федерация мүшелерінің 3/2 бөлігі қатысқан жағдайда өкілетті болып табылады, шешім қатысушы мүшелердің басым бөлігінің ашық дауыс беру жолымен қабылданады. Конференцияда Федерацияның әр мүшесі бір дауысқа ие болады.

7.4.  Конференция жұмысын ұйымдастыру Атқару комитетіне жүктеледі. Федерация мүшелерінің Кезекті Конференцияның күн тәртібіне енгізуге арналған сұрақтары мен ұсыныстары Конференция өтетін күнге дейінгі 20 (жиырма) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде фирмалық бланкіде жазбаша түрде Атқару комитетіне жолдануы тиіс.

7.5.  Атқару комитеті бекіткен Кезекті Конференцияның күн тәртібі Конференция өтетін күнге дейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде Федерация мүшелеріне жолданады.

7.6.  Федерация мүшелері Атқару комитетіне Конференция өтетін күнге дейінгі 3 (үш) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде делегаттардың мәліметтері көрсетілген (аты-жөні, тегі) жазбаша ескерту жолдау жолымен Конференцияға өзінің қатысуы немесе қатысудан бас тартуы туралы мәлімдеуге тиіс.

7.7.  Кезекті Конференцияның күн тәртібі міндетті түрде келесі тармақтарды қамтуы тиіс:

·       Президенттің алғы сөзін;

·       Конференция хаттамасын тексеру үшін делегаттар тағайындауды;

·       Конференция барысында дауыстарды санау үшін адамдарды тағайындауды;

·       күн тәртібін бекітуді;

·       соңғы Конференциядан кейінгі мерзімде атқарған Президенттің қызметі мен Атқару комитетінің өз қызметі туралы есебін бекітуді;

·       Тексеру комиссиясының есебін (тексеру мерзімінде атқарған қызметі туралы) бекітуді;

·       атқарушы органдардың қаржылық есептерді ұсыну тәртібі мен реттілігін, сонымен қатар Тексеру комиссиясының тексерулерді жүргізу тәртібі мен олардың нәтижелерін бекіту (қажеттілік жағдайында);

·       Федерация құрамына жаңа мүшелердің енуі туралы шешім мен Федерация құрамынан мүшелердің шығуы туралы шешім қабылдауды;

·       Федерацияның құрылтайлық құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсыныстар қарастыруды;

·       Федерация және Атқару комитетінің мүшелері ұсынған ұсыныстарды қарауды;

·       Президенттің, Атқару комитеті мен Тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау мен олардың құзыретін тоқтату (қажеттілік жағдайында);

·       Федерация органдарының қызметін тоқтату (қажеттілік жағдайында);

·       Федерация органдарының мүшелерін тағайындау мен олардың құзыретін тоқтату (қажеттілік жағдайында);

·       Атқару комитетінің ұсынуы бойынша тәуелсіз аудиторды тағайындау мен оның құзыретінің тоқтатылуы (қажеттілік жағдайында);

·       Атқару комитеті ұсынған басқа да қосымша тармақтарды (қажеттілік жағдайында).

7.8. Конференция тек қана күн тәртібіне енген сұрақтар бойынша шешім қабылдайды.Кезекті Конференция жұмысы барысында Конференцияға қатысып отырған Федерация мүшелерінің 4\3 бөлігі дауыс берген жағдайда жиынның күн тәртібіне жаңа сұрақтар енгізу туралы ұсыныс енуі мүмкін.

7.9. Конференцияға Президент төрағалық етеді. Ол қатыспаған немесе қатысу мүмкіндігі болмаған жағдайда Бас хатшы төрағалық етеді. Президенттің және Бас хатшының қатысуынсыз Конференция өткізілмеді деп есептеледі.

7.10.Атқару комитетінің мүшелері Конференция отырыстарында дауыс беруге құқылы емес. Президент  Конференция отырыстарында кеңесші дауыс беру құқығын иеленеді.

7.11.Конференция отырысына хаттама жүргізіледі, ол келесілерді қамтуы тиіс:

·       Конференцияның өткен орны, күні, уақыты;

·       Конференция Төрағасының және хатшысының аты-жөні;

·       Конференцияның күн тәртібін;

·       әр сұрақ бойынша: «Қолдаймын», «Қарсы», «Бірауыздан», «Қалыс қалды»  дауыстарының саны көрсетілген түрде қабылданған шешімдер;

·       Федерация мүшелерінің немесе олардың өкілдерінің қарсылықтары, егер қарсылық білдіруші тұлға оны хаттамаға енгізуді талап етсе.

7.12.Конференция хаттамасына Конференция Төрағасы және хатшысы қол қояды.

7.13.Конференцияның өкілеті:

·       Федерация қызметінің негізгі бағыттарын анықтайды;

·       Жарғы қабылдайды және оған өзгерістер енгізеді;

·       Федерация Президентін 5 жыл мерзімге сайлайды және қайта сайлайды немесе лауазымынан босатады. Президенттің ұсынуы бойынша Бас хатшыны, вице-президентті, Тексеру комиссиясын сайлайды (босатады), Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына және Жарғыға қарама-қайшы болған жағдайда Атқару комитеті мен өзге де басқару органдарының шешімін жояды;

·       Федерацияны ерікті түрде қайта құру және тарату туралы шешім қабылдайды;

·       Федерацияның басқару органдарын қалыптастыру мен олардың өкілетін тоқтату тәртібін, ұйымдастырушылық құрылымдардың құзыретін анықтайды;

·       атқарушы органдардың қаржылық есептерді ұсыну тәртібі мен реттілігін, сонымен қатар бақылау органының тексерулерді жүргізу тәртібі мен олардың нәтижелерін бекітуді анықтайды;

·       Президенттің, Атқару комитетінің, Тексеру комиссиясының есептерін тыңдайды;

·       Федерацияның басқа да заңды тұлғалар құруы немесе қызметіне қатысуы, сонымен қатар өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешімді заңдық актілерде бекітілген шекте қабылдайды.

7.14.Конференция қабылдаған шешімдер егер Конференция басқа мерзімді белгілемесе оларды қабылдаған күннен бастап күшіне енеді.

7.15.Конференцияның Кезектен тыс шақырылымы Федерация мүшелерінің 3/1 бөлігінің талабы бойынша немесе Федерацияның Атқару комитетінің шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Конференцияның Кезектен тыс шақырылымы ол туралы ұсыныс келіп түскен сәттен бастап 30 күннен кем емес мерзімде жүргізілуі тиіс.

7.16.Кезектен тыс Конференцияны өткізу туралы хабарлама Федерация мүшелеріне Бас хатшы тарапынан оның өту күніне дейінгі 10 күннен кем емес мерзімде жолданады және Кезектен тыс Конференцияның өту уақыты мен орны, күн тәртібін қамтуы тиіс.

7.17.Кезектен тыс Конференция тек қана күн тәртібіне енген сұрақтар бойынша шешім қабылдайды. Кезектен тыс Конференцияның күн тәртібі өзгертуге жатпайды.

 

 

  

8. АТҚАРУ КОМИТЕТІ

 

8.1. Атқару комитеті Федерацияның атқарушы органы болып табылады.

8.1.1.Атқару комитетін келесі 5 мүше құрайды:

·       Президент;

·       Бас хатшы;

·       Вице-президент;

·       Атқару комитетінің тәуелсіз 2(екі) мүшесінен.

8.1.2. Атқару комитетінің тәуелсіз Мүшелігіне үміткерлер Конференцияда Федерация мүшелерінің дауыс беру жолымен сайланады.Атқару комитетінің барлық мүшелері қайта сайлану құқығына ие. Атқару комитетінің ұсынуы бойынша Бас хатшы, вице-президент, Тексеру комиссиясы тағайындалады.

8.1.3. Атқару комитетінің мүшелері өздерінің өкілеті мерзімінде Федерация мүшелері атынан Конференцияға делегат болуға құқығы жоқ.

8.1.4. Атқару комитетінің өкілеті:

·       Федерацияның ағымдағы қызметіне қатысты маңызды шешімдер қабылдайды;

·       Федерацияның Конференциясын шақырады және ұйымдастырады, оған баяндамалар, есептер, сұрақтар дайындайды;

·       Федерацияның бюджетін қарайды және бекітеді;

·       Федерация қызметінің жылдық жоспарларын бекітеді;

·       Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде өтетін барлық деңгейдегі жарыстардың кестесін бекітеді, әуесқой және кәсіби қатысушылардың, командалардыңтоғызқұмалақ жарыстарына қатысуына рұқсат беру сұрақтарын шешеді, барлық жарыстарға төрешілерді тағайындайды;

·       Федерацияның ұйымдастырушылық, әкімшілік, шаруашылық және қаржылық қызметтеріне бекітілген тәртіппен бақылау жүргізеді;

·       төрешілер кітапшаларының, лицензиялардың және Федерацияның басқа да ресми құжаттарының бірыңғай үлгілерін бекітеді;

·       Федерация мүшелерін қабылдау туралы өтініштер қабылдауды және құрылтайлық құжаттармен жұмыс жүргізеді;

·       Федерация белсенділері мен спортшыларын моральды және материалды тұрғыда бағалау туралы шешім қабылдайды;

·       қаралуы Федерация Конференциясының құзыретіне кіретін сұрақтардан басқа мәселелерді шешеді.

8.1.5.Атқару комитетінің отырысы жылына екі реттен кем емес түрде Президенттің немесе Бас хатшының шақыруымен өтеді және оған Атқару комитеті құрамының жартысынан кем емес бөлігі қатысқан жағдайда өкілетті болып табылады. Атқару комитетінің шешімі басым көпшілік дауыспен қабылданады, дауыстар тең болған жағдайда Президенттің, ал ол қатыспаған жағдайда Бас хатшының дауыс берген шешімі қабылданды деп есептеледі.

 

8.2.ПРЕЗИДЕНТ

8.2.1. Президент  ең жоғары лауазымды тұлға ретінде Федерацияға заңды негізде өкілдік етеді және Федерация үшін қол қоюға құқылы. Президент 5 жыл мерзімге, кезекті рет қайта сайлану құқығымен Конференцияда сайланады.

8.2.2. Президент лауазымына үміткерлер Федерация мүшелері тарапынан ұсыныладыФедерация Президенттігіне үміткерлер туралы барлық ұсыныстар Президентті сайлау қаралатын Конференцияның өту күніне дейін 20 күнтізбелік күннен кем емес мерзімде Федерацияның Атқару комитетіне жазбаша түрде жолдануы тиіс.

8.2.3. Президент  Федерация қызметіне жетекшілік етеді және барлық мемлекеттік органдарда, халықаралық және басқа ұйымдарда Федерацияға өкілдік етеді.

8.2.4. Президент осы Жарғыға және ұйымдастырушылық ережелергесәйкес өзінің міндеттемелерін орындайды.

8.2.5. Президент өкілеті:

·       Федерацияның Атқару комитетінің жұмысын жоспарлайды және ұйымдастырады, Федарация Конференциясының шешімдерін орындайды;

·       Федерация Конференциясының құзыретіне кіретін сұрақтардан басқа Федерация қызметінің барлық мәселелерін шешеді;

·       Федерацияның түрлі комитеттерін құру туралы ұсыныс енгізеді;  

·       Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлердегі барлық ведомстваларда, ұйымдарда және мекемелерде Федерацияның мүдделеріне өкілдік етеді;

·       Конференцияның, Атқару комитетінің қабылдаған шешімдері мен өзінің міндеттемелері негізінде құқықтық, әкімшілік немесе қаржылық құжаттарға қол қояды;

·       сенімхаттар береді, сонымен қатар Федерация атынан келісімдер, келісім-шарттар, контрактілер жасайды;

·       тек қана Конференцияның құзыретіне тиесілі өкілеттіктерден басқа Атқару комитеті жиынының шешімімен өкілеттерді бөлу;

·       Федерацияның Атқару комитетіне жалпы жетекшілік жүргізу;

·       банктерде шоттар ашады және міндетті орындауға жататын бұйрықтар шығарады, Федерация Жарғысымен және ережелерімен регламенттелген басқа да әрекеттерді іске асырады;

·       Президент сенімхатсыз әрекет етеді, оған берілген өкілеттіктер шегінде Федерация атынан барлық әрекеттерді іске асырады: ел аумағында және одан тыс жерлерде оның мүдделеріне өкілдік етеді, мүлкін басқарады;

·       Президент Федерацияның Жарғысын, Атқару комитетінің шешімдерін және Федерацияның нормативтік құжаттарын бұзған Федерацияның, Атқару комитетінің және өңірлік федерациялардың мүшелеріне қатысты дербес шешім қабылдауға құқылы;

·       бірінші қол қою құқығы Президент пен Бас хатшыға тиесілі. Қайта сенім беру құқығымен қоса сенімхаттар береді.  

·       Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да қызметтерді орындайды.

8.2.6. Президент болмаған жағдайда немесе оның осы Жарғы бойынша өзінің міндеттемелерін орындау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны Бас хатшы ауыстырады.

8.2.7. Президент Конференцияның, Атқару комитетінің, сонымен қатар ол өзі мүше болып табылатын комитеттердің отырыстарында (Кезекті және Кезектен тыс) төрағалық етеді. Президент және Бас хатшы Федерацияның барлық Комитеттерінің отырыстарына кеңесші дауыс құқығымен қатысуға құқылы.

8.2.8. Президент немесе осы Жарғының «8.2.7.» тармағына сәйкес оны ауыстырушы тұлға Атқару комитетінің отырыстарында дауыстардың тең болған жағдайында шешуші дауыс құқығына ие.

8.3. БАС ХАТШЫ

8.3.1. Бас хатшы Президенттің ұсынуы бойынша Конференцияда сайланады және әкімшілік жұмыстарды орындаушы Федерацияның лауазымды тұлғасы болып табылады.

8.3.2. Бас хатшының өкілеті:

·       мемлекеттік және мемлекеттік емес органдарымен, мекемелермен, ұйымдармен, басқа да барлық деңгейдегі жеке заңды тұлғалармен қарым-қатынастарда Федерацияның өкілі болады;

·       Федерацияның атынан арыз беруге, түрлі құжаттарға қол қоюға, бұқаралық ақпарат құралдарында Федерацияның ұстанымдарын танытуға құқылы;

·       Атқару комитетінің жиындарын шақырады және оларға басшылық етеді;

·       Конференцияға дауыс беру құқығынсыз қатысады;

·       Атқару комитетінің жиындарына кеңесші дауыс құқығымен қатысады;

·       Конференцияның, Атқару комитетінің, Федерация Комитеттерінің отырыстарында хаттама жүргізуді ұйымдастырады;

·       Федерация мүшелерінің өкілеттілігін және Конференция отырыстарында бекітілген дауыс беру рәсімдерінің сақталуын қадағалайды;

·       Конференцияда Атқару комитеті бекіткен шешімдердің орындалуын сақтайды;

·       Федерацияның атына келіп түскен кіріс-шығыс құжаттарына реттеу және тіркеу жүргізеді;

·       Федерацияның штаттық аппаратын қалыптастырады, лауазымдық нұсқаулықтарды бекітеді, Федерация аппаратының штаттық жұмысшыларын қабылдау немесе жұмыстан босату сұрақтары бойынша бұйрықтар шығарады, алғыс хаттар мен тәртіптік шаралар қабылдайды;

·       Федерацияның мүлкін және қаржылық құралдарын басқарады;

·       түрлі саладағы заңды актілер әзірлейді, банктерде Федерацияның шоттарын ашады, сенімхаттар береді, сонымен қатар Федерация атынан келісімдер, келісім-шарттар мен контрактілер жасайды;

·       Атқару комитетінің бекітуі үшін Федерацияның ағымдағы қызметінің түрлі жобалары мен жоспарларын, сонымен қатар Федерация бюджетін әзірлейді;

·       Қазақстан Республикасының заңдарына қатаң түрдегі сәйкестілікте Федерацияның жарғылық мақсаттарына жету үшін қажетті басқа да әрекеттерді іске асырады;

·       бірінші қол қою құқығы Президент пен Бас хатшыға тиесілі. Қайта сенім беру құқығымен қоса сенімхаттар береді;

·       Федерацияның басқару органдары тапсырған басқа да қызметтерді орындайды.

8.3.3.Бас хатшы өзінің болмау жағдайларында Президенттің келісімі бойынша Атқару комитетінің мүшелері құрамынан орынбасар тағайындайды.

8.4.  Федерация вице-президенті Президент анықтаған өкілет шеңберінде Федерация атынан әрекет етеді.

8.5. Атқару комитеті тоғызқұмалақ бойынша жарыстарды ұйымдастыру және өткізу, сонымен қатар Федерацияның органдары мен бөлімшелері қабылдаған шешімдерді орындауды қамтамасыз ету үшін Федерацияның комитеттерін құрады.Федерация комитеттерінің құрамын Атқару комитеті бекітеді. Комитеттерді Президенттің ұсынуы бойынша Федерацияның Атқару комитеті тарапынан таңдалған, өз кезегінде Бас хатшының келісімі бойынша Федерацияның Атқару комитетінің құрамына енген және енбеген Федерация мүшелерін комитеттердегі жұмысқа жұмылдыратын төрағалар басқарады.

8.5.1. Атқарушы комитеттің құрамына келесі комитеттер енеді:

·       Спорт-техникалық комитет;

·       Төрешілер комитеті;

·       Бапкерлер комитеті;

·       Ақпараттық комитет;

·       Тәртіптік-бақылау комитеті;

·       Ғылыми-әдістемелік комитет.

8.5.2. Атқару комитеті әр комитеттің құқықтары мен міндеттерін бекіте отырып, сонымен қатар өкілеті мен шешім қабылдау құзыретін белгілейді.

8.5.3. Комитеттер өз қызметтерін Атқару комитеті бекіткен комитеттер туралы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

 

  

9.ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ

 

9.1.  Федерацияның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды мүшелері Президенттің ұсынуы бойынша Конференцияда 1 жыл мерзімге сайланатын Тексеру комиссиясы жүргізеді.

9.2. Тексеру комиссиясы 3 адамнан құралады. Тексеру комиссиясының мүшелері өкілеттілік мерзімі барысында Конференцияда Федерация мүшелері атынан делегаттар болуға, Федерацияның Атқару комитетінің немесе Федерацияның кез келген заңды органдарының мүшелері болуға құқығы жоқ.

9.3. Тексеру комиссиясы тарапынан Федерацияның қаржылық-шаруашылық қызметіне тексеру жүргізу тәртібін Конференция анықтайды.

9.4.  Тексеру комиссиясы Конференцияның бекітуіне ұсынылуға тиіс Федерацияның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша қорытынды әзірлейді. Тексеру комиссиясы тек қана Конференция алдында есепті және тәуелсіз аудиторлармен қарым-қатынас орнатуға құқылы.

 

 

 10. ФЕДЕРАЦИЯНЫҢ МҮЛКІ МЕН ҚҰРАЛДАРЫ

 

10.1.Федерация қолданыстағы заңнамаға сәйкес өз меншігіне ғимараттар, нысандар, тұрғын үй қорын, құрал-жабдықтар, инвентарь, валютаны қоса алғанда қаржы, акциялар, басқа да бағалы қағаздар, сонымен қатар Федерация мақсаты мен пәнін материалды тұрғыда қамтамасыз етуге қажетті басқа да мүлікті иеленуі мүмкін.

10.2.Федерация мүшесінің Федерация иелігіне берген мүліктері Федерацияның жеке меншігі болып табылады, Федерация мүшелерінің Федерация мүлкіне мүліктік құқығы жоқ.

10.3.Заңнамалық актілерге сәйкес қаржылық немесе басқа түрдегі Федерацияның мүлкін қалыптастырушы қайнар көздер болып табылады: 

·       мүшелерден келетін түсімдер;

·       ерікті түрдегі мүліктік жарналар мен жылулар;

·       заңнамада белгіленген жағдайларда тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулерді жүзеге асырудан түскен түсімдер (пайда);

·       акциялар, облигациялар, басқа құнды қағаздардан және салымдардан алынатын үлес ақылар (пайдалар), сыйақылар (мүдделер);

·       Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тиым салынбаған басқа түсімдерден.

10.4.Федерацияның меценаттары мен демеушілері, мүшелері өздерінің жарналарын келесі түрлерде жүзеге асырулары мүмкін:

·       ақшалай (теңгелей және шетелдік валютада, қолма қол немесе аударым жолымен);

·       әр-түрлі мүліктік түрде;

·       жерлерді, суларды және басқа да табиғи ресурстарды, ғимараттарды, нысандарды және құрал-жабдықтарды пайдалану құқығымен;

·       басқа да мүліктік құқықтармен.

10.5.Федерация қаржысы оның мүшелері арасында таратылмайды және тек қана жарғылық мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асыруға пайдаланылады.

 

 

 

 

11.ФЕДЕРАЦИЯНЫҢ ЕСЕБІ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІГІ

 

11.1.Федерацияның жылдық қаржылық есебі, есептілігі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында бекітілген тәртіпте жүзеге асырылады.

11.2.Федерация қызметінің қаржылық нәтижелері жылдық қаржылық есеп негізінде бекітіледі.

11.3.Федерацияның қаржылық есептері әр жылда жасалады және пайдалары мен шығындары теңгелей көрсетіледі. Қаржылық есептерді жылсайын Конференция бекітеді.

11.4.Федерацияның қаржылық жылы күнтізбелік жылмен сәйкес болады.

 

 

 12.ФИЛИАЛДАРЫ МЕН ӨКІЛДІКТЕРІ

 

12.1.Федерация Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында, сонымен қатар көпшілікке танылған принциптер мен халықаралық құқық нормаларына, халықаралық келісім-шарттарға және тиісті мемлекеттердің заңнамасының негізінде филиалдар мен өкілдіктер құра алады.

12.2.Филиалдар мен өкілдіктер заңды тұлға болып табылмайды. Оларға оларды құрған Федерацияның мүлкі үлестіріледі және ол бекіткен ережелер негізінде әрекет етеді. Филиал мен өкілдік өз қызметін оларды құрған Федерация атынан әрекет етеді. Филиалдар мен өкілдіктер жетекшісі осы Жарғыға, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама нормаларына сай бекітілген филиалдар (өкілдік) туралы ережеге сәйкес Федерация Конференциясында сайланады.

 

 

 

  

  

13. ФЕДЕРАЦИЯ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ҚҰРАМЫ

 

13.1.Федерацияның қызметкерлерімен, жалдамалы жұмысшыларымен арадағы еңбек қарым-қатынастары Үкімет шешімдерімен бекітілген ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының еңбек туралы заңнамасының негізінде құрылады.

13.2.Федерация қызметкерлері Атқару комитеті жалдамалы негізде қабылдаған жұмысшылардан құралады.

13.3.Ұйымдастырылуы, құрылымы, біліктілігі, еңбекті төлемдерінің түрлері, жәрдемақы, жұмыс уақытының ұзақтығы мен еңбек персоналына қатысты басқа да мәселелер, әлеуметтік және зейнетақылық сақтандыру, сонымен қатар Қазақстан Республикасының Үкіметімен анықталған басқа да қорлар қолданыстағы заңнамаға сәйкес төленеді.

 

  

14.ФЕДЕРАЦИЯНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ

 

14.1.Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу тек қана Конференцияның айрықша құзыретіне кіреді.

14.2.Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныс беру құқығы Федерацияның кез келген мүшесіне тиесілі. Ұсыныс Федерацияның Атқару комитетіне жазбаша түрде жолданады. Келіп түскен ұсыныс Федерацияның Атқару комитеті тарапынан қолдау тапқан жағдайда олар Федерацияның мүшелері арасында талқылау үшін жолданады. Мұндай талқылауды Атқару комитеті ұйымдастыруы тиіс. Атқару комитеті Федерацияның Конференциясын шақырады және оның күн тәртібіне Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақты қосады. Аталған мәселе бойынша Конференция шешімі Конференцияда  дауыстардың 4/3 бөлігімен қабылданады.

 

 

 

15.ТАЛАСТАРДЫ ШЕШУ

 

15.1.Федерация істері бойынша заңды және жеке тұлғалар арасындағы таластар егер таласқа түсуші екі тарап келіссе не Конференцияда, не таласқа түсуші тараптарға нақты әрі міндетті болып табылатын сот шешімімен шешіледі.

 

 

16.ФЕДЕРАЦИЯ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАЛҒАН МҮЛІКТЕРІН ПАЙДАЛАНУ

 

16.1.Федерация қызметі оның жоғары органы – Конференцияның шешімі бойынша немесе заңда қарастырылған жағдайларда соттың шешімімен қайта құру немесе тарату жолымен тоқтатылуы мүмкін.

16.2.Федерацияны қайта құру заңнамада белгіленген тәртіппен бірігу, қосылу, бөліну, бөлу, қайта құрылу түрінде жүзеге асады.

16.3.Қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда Конференция баланстық, ал тарату жағдайында – Федерацияның қаржысы мен мүлкі бойынша сұрақтарды шешу үшін тарату комиссиясын тағайындайды.

16.4.Несие берушілердің талаптары қанағаттандырылғаннан кейінгі қалған Федерация мүлкі оның жарғылық мақсаттарына жұмсалады.

16.5.Федерация Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі мен басқа да заңды актілерде қарастырылған тәртіп пен негізде ерікті түрде (Конференция шешімі бойынша) және күштеп (сот шешімі бойынша) таратылуы мүмкін.

16.6.Федерацияны тарату туралы шешім шығарған орган ол туралы заңды тұлғаларды тіркеуді жүзеге асыратын әділет органын жедел түрде хабарландыруға міндетті.

16.7.     Қызметінің аяқталуы жүргізіліп жатқан Федерация заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу бірыңғай жазбасына тарату туралы мәлімет енгізген сәттен бастап Федерацияны тарату аяқталды деп есептеледі.

 

 

 

 17. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 

17.1.Егер осы Жарғының бір ережесі жарамсыз болса онда ол басқа ережелерге қатысы болмайды. Жарамсыз ереже басқа құқықтық қатынаспен немесе мағыналас ережемен ауыстырылады.

 

ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАР:

 

 

М.И.Утешов_________________

 

 

Т.Ж. Султанова_______________

 

 

Г.С. Турсунбаев _______________

 

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1.  Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан от 16 января 2001года «О некоммерческих организациях», от 31 мая 1996 года «Об общественных объединениях»,другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяет правовой статус, предмет, цели, полномочия и основные принципы деятельности  юридического лица – некоммерческой организации, учрежденной в организационно-правовой форме объединение юридических лицв форме ассоциации – образованной в целях координации их деятельности, обеспечения защиты их прав, представление общих интересов в государственных органах и организациях, международных и иных организациях.

1.2.  Официальное наименование Федерации:

·         полное наименование:

на государственном языке: «Қазақстан Республикасы тоғызқұмалақспорты федерациясы»қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалар бірлестігі

на официальном языке: объединение юридических лиц в форме Ассоциации«Федерация спорта тоғызқұмалақ Республики Казахстан».

·         сокращенное наименование:

на государственном языке: «ҚРТСФ»

на официальном языке: «ФСТ РК»

1.3. Далее по тексту Федерация.

1.4.Федерацияучреждается на неограниченный срок.

1.5.  Местонахождение Федерации: 010000, Республика Казахстан, город Астана, Алматинский район, улица Кундызды, дом 4.

 

 

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФЕДЕРАЦИИ

 

2.1. Федерация является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Федерация обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и счета в банках, включая валютный, печать со своим наименованием, эмблему, фирменные бланки и другие реквизиты, может от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Федерация как республиканскаяОбъединения юридических лиц в форме ассоциации областных Федераций тоғызқұмалақ, Федераций городов Алматы и Астаны – является единственным республиканским органом, ответственным за руководство тоғызқұмалақ в Республике Казахстан.

2.3. Федерация представляет Казахстан в международных организациях (прямо или косвенно), устанавливает спортивные связи и осуществляет деловое сотрудничество с зарубежными партнерами.

2.4.  Федерация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом. По собственным долгам участников Федерация ответственности не несет.

2.5.  Федерация осуществляет свою деятельность на основании Учредительного договора и настоящего Устава, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Федерация является организацией, не преследующей политических целей, осуществляющей свою деятельность на основе творческой инициативы своих членов в тесном контакте с государственными органами и другими организациями. 

 

 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

 

3.1.  Основным предметом деятельности Федерации является популяризация и развитие тоғызқұмалақ как национального вида спорта казахского народа как в Республике Казахстан, так и на международном уровне.

3.2. Главной целью Федерации является координация деятельности ее участников, защита их прав, представление общих интересов в казахстанских и зарубежных, в том числе, международных организациях.

3.3. Федерация призвана также:

·       содействовать развитию тоғызқұмалақ как вида казахского национального спорта на государственном уровне;

·       разрабатывать унифицированные правила, по которым должны проводиться все региональные, республиканские и международные соревнования, организуемые членами Федерации;

·       проводить соревнований по тоғызқұмалақ;

·       способствовать улучшению материально-технической базы подготовки отечественных спортсменов и специалистов в этой области;

·       оказывать консультативную и практическую помощь членам Федерации в их деятельности;

·       повышать авторитет Федерации и областных федераций, как в Казахстане, так и за его пределами;

·       содействовать исследованию тоғызқұмалақкак отрасли спортивной науки;

·       вести пропаганду тоғызқұмалақчерез средства массовой информации и наглядных инструментов;

·       содействовать развитию связей между сборными командами страны и других иностранных государств.

3.4.  Для достижения уставных целей Федерация вправе осуществлять следующие виды деятельности:

·       распространять информацию о своей деятельности;

·       организовывать регулярные учебно-тренировочные семинары, курсы повышения квалификации, консультации, практические и теоретические занятия с приглашением специалистов по повышению квалификации спортсменов, тренеров и судей;

·       заниматься подготовкой, совместно с заинтересованными организациями, специалистов и спортсменов;

·       проводить работу по подготовке аттестации тренеров и судей;

·       развивать тоғызқұмалақ, укреплять позиций и повышать авторитет национального вида спорта в республиканском и международном уровне;

·       подготовить и выпускать совместно с заинтересованными организациями методическую, учебную, информационную литературу потоғызқұмалақ, видеоинформацию и другие материалы;

·       организовывать и проводить республиканские соревнования среди всех среди мужчин и женщин, в том числе и соревнования среди детей, Чемпионаты, Первенства и Кубки Республики Казахстан;

·       проводить научно-методические и научно-практические конгрессы, конференции, семинары потоғызқұмалақ;

·       организовывать открытие Чемпионата Республики Казахстан с приглашением сборных команд из других городов страны и из-за рубежа;

·       формировать сборные команды Республики Казахстан, в установленном порядке направляет лучших спортсменов и судей для участия в республиканских и международных соревнованиях, семинарах и других мероприятиях в стране и за рубежом;

·       разрабатывать и утверждать Регламенты, Положения и календарь проведения  соревнований тоғызқұмалақ, решать вопросы допуска к соревнованиям команд, назначать судей на текущие соревнований;

·       осуществлять связь с другими федерациями, а также с государственными и общественными организациями в стране и за рубежом, организовывать деловое сотрудничество с зарубежными партнерами;

·       вступать в международные некоммерческие неправительственные организации;

·       образовывать на территории Республики Казахстан филиалы или представительства Федерации;

·       создавать в целях выполнения уставных функций специальные фонды, иные хозрасчетные организации, обладающие правами юридического лица.

3.5.Предпринимательская деятельность может осуществляться Федерацией постольку, поскольку это соответствует его уставным целям и задачам.

3.6.Доходы от предпринимательской деятельности Федерации направляются  на уставные цели. Допускается использование дохода Федерации на благотворительные цели.

 

 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФЕДЕРАЦИИ

 

4.1.  Федерация обладает всеми правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан для некоммерческих организаций, а также всеми правами, необходимыми Федерации для осуществления деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан.

4.2. Для осуществления уставных целей Федерация имеет право:

·       открывать счета в банках в установленном законодательством порядке;

·       иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием организации на государственном и русском языке, а также эмблему (символику), зарегистрированную в установленном порядке;

·       иметь в собственности или в оперативном  управлении обособленное имущество, а также  самостоятельный баланс и смету;

·       приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;

·       создавать другие юридические лица, если иное не предусмотрено законодательными актами;

·       открывать филиалы и представительства, являющиеся обособленными подразделениями Федерации, расположенного вне места его нахождения;

·       использовать средства на осуществление предусмотренных в Уставе целей;

·       быть истцом и ответчиком  в суде.

·       нести ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

4.3. Федерация обязана:

·       соблюдать законодательство Республики Казахстан;

·       уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;

·       отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом;

·       нести ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

4.4.Запрещается вмешательство во внутренние дела Федерации любых юридических и физических лиц, равно как и вмешательство Федерации в деятельность иных юридических и физических  лиц, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено законом.

 

 5. ЧЛЕНЫ (УЧАСТНИКИ) ФЕДЕРАЦИИ

 

5.1.  Членом Федерации могут стать областные Федерации тоғызқұмалақ, Федерации городов Алматы и Астаны, созданные в соответствии с административно-территориальным делением республики и зарегистрированные в установленном законом порядке, признающие Устав Федерации, принимающие участие в ее деятельности, выполняющие финансовые и иные обязательства, отраженные в нормативных документах Федерации.

5.2. Откаждой области, городов Алматы и Астаны  в Федерацию может вступать только одна Федерация тоғызқұмалақ. Порядок уплаты и размеры вступительных и членских взносов устанавливаются Конференцией Федерации.

5.3. Первоначальными членами Федерации являются участники, подписавшие Учредительный договор. Дальнейший прием в члены Федерации производится ее Исполкомом  на основании письменного заявления руководителя прошедшей государственную регистрацию областной федерации и/или городов.

5.4.  Члены Федерации, подписавшие Учредительный договор и вступившие в нее в порядке, предусмотренном пункте 5.3. настоящего Устава,  обладают равными правами и несут равные обязательства.

       Вступление в Федерацию новых членов не влечет за собой перезаключение Учредительного договора.

5.5.  Выход участника из Федерации осуществляется путем подачи письменного заявления, представленного на рассмотрение  Исполкомом Федерации не позднее, чем за три месяца до выхода.

5.6. В течение указанного в предыдущем пункте срока Исполком обязан определить:

·       порядок выполнения участником ранее принятых обязательств по отношению к Федерации и к другим ее участникам;

·       перечень иных вопросов и порядок их разрешения.

5.7. Решение о выходе  участника  принимается Исполкомом. Дата принятия решения  считается датой выхода участника из состава Федерации.

5.8.  Члены  (участники)  Федерации сохраняют свою юридическую и экономическую самостоятельность.

5.9.  Для вступления в члены Федерации, кандидатам необходимо представить в Исполком Федерации следующие документы:

·       заявление свободной форме о намерении вступит в члены Федерации;

·       протокол уполномоченного органа управления о намерении вступить в члены Федерации;

·       нотариально заверенные копии учредительных документов;

·       нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

·       список лиц, имеющих право подписи от имени юридического лица, в том числе право заключения договоров с третьими лицами.

5.10.Обязательства, указанные в пункте 5.9. настоящего Устава не должны влиять на статус  действующих членов Федерации.

5.11.Генеральный секретарь передает полный пакет документов кандидата в члены Федерации с письменным отчетом Исполкому. Исполком  после изучения предоставленных документов принимает решение о включении или не включении вопроса о  принятии кандидата в члены Федерации в повестку дня Конференции. Исполком вправе давать письменные рекомендации Конференции о принятии или отказе в принятии кандидата в члены Федерации.

5.12.В интересах участников Федерация обязуется:

·       создать банк данных, содержащий информацию деятельности участников по всем направлениям;

·       организовать предоставление участникам консультационных и иных услуг;

·       организовать  иную деятельность  в соответствии с запросами и договорными поручениями участников.

5.13.Для осуществления своих функций Федерация вправе создавать в своем составе научные, рекламные, информационные и другие необходимые подразделения и структуры и заключать договоры с организациями, специализирующимися в данных направлениях.

5.14.Член Федерации имеет право:

·       принимать участие в управлении делами Федерации в порядке, предусмотренном Учредительным Договором и настоящим Уставом;

·       получать информацию о деятельности Федерации и состоянии ее имущества;

·       избирать и быть избранным в руководящий орган Федерации, а также  представлять его в рамках полномочий представленных ему руководящим органом Федерации;

·       вносить предложения и проекты на рассмотрение Конференции и собраний  Исполкома;

·       участвовать во всех мероприятиях, проводимых Федерации;

·       по согласованию с Исполкомом члены Федерации могут принимать участие в мероприятиях, проводимых другими организациями;

·       в любое время выйти из ее состава в порядке, предусмотренном Учредительным договором.

5.15.Члены Федерации обязаны:

·       соблюдать принципы законности, положения учредительных документов и Устава Федерации;

·       выполнять решения высших и других органов управления Федерации;

·       пропагандировать уставные цели и виды деятельности Федерации, принимать активное участие в их реализации;

·       своевременно вносить членские взносы и выполнять другие финансовые обязательства перед Федерацией. Неуплата членского взноса в установленный Исполкомом  срок рассматривается как автоматический выход из Федерации;

·         признать и соблюдать уставы, регламенты, директивы и решения Федерации, принятые (утвержденные) их уполномоченными органами, Правила тоғызқұмалақ;

·       проводить соревнования на территории Республики Казахстан с согласия Федерации;

·       исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Федерации;

·       организовывать и проводить товарищеские турниры и соревнования не включенный в календарный план Федерации, только с согласия Федерации.

·       оказать содействие Федерации в его деятельности в порядке и формах, предусматриваемых настоящим Уставом;

·       реализовывать решения, принятые Федерацией;

·       воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Федерации;

·       не разглашать сведения, которые Федерацией объявлены тайной;

·       согласовывать уставы с Исполкомом Федерации.

5.16.Нарушение членами Федерации своих обязательств может привести к применению к ним санкции, предусмотренных «Положением об контрольно-дисциплинарном комитете».

5.17.Членство в Федерации может быть прекращено:

·       путем выхода из состава Федерации по собственной инициативе;

·       исключением члена из состава Федерации в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

·       прекращением деятельности члена Федерации, как юридического лица, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.18.Члены Федерации вправе по своему усмотрению выйти из состава Федерации по окончанию финансового года путем подачи не позднее трех месяцев до окончания финансового года на рассмотрение Конференции письменного заявления и протокола уполномоченного органа управления организации - члена Федерации о намерении выйти из состава Федерации. В этом случае член Федерации несет субсидиарную ответственность по обязательствам Федерации, возникшим до его выхода из Федерации.

5.19.В случае нарушения членом Федерации Устава Федерации, регламентов, директив, решений, принятых (утвержденных) их уполномоченными органами, или совершения иных действий, повлекших причинение материального ущерба или вреда деловой репутации Федерации, Конференция вправе принять решение об исключении такого члена из состава Федерации. В отношении ответственности исключенного члена Федерации применяются правила, относящиеся к выходу из Федерации по собственной инициативе (пункт «5.17.» настоящего Устава).

5.20.В случае нарушения членом Федерации своих обязательств, Конференция вправе принять решение о временном прекращении его членства. В период между заседаниями Конференции решение о временном прекращении членства вправе принимать Исполком.

5.21.Вопрос о восстановлении членства или продлении временного прекращения членства должен быть рассмотрен на следующем заседании Конференции, если Исполком не снимет временное прекращение членства до этого времени.

5.22.Член Федерации, в отношении которого вынесено решение о временном прекращении членства, теряет все свои права. Другие члены Федерации не могут поддерживать спортивные контакты с членом Федерации, членство которого временно прекращено. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации вправе применить к организации, членство которой временно прекращено, также другие дисциплинарные санкции.

5.23.Решение о временном прекращении членства принимается путем тайного голосования.

5.24.Члены Федерации, которые не участвовали в проводимых Федерацией соревнованиях не менее одного года, по решению Исполкома могут быть временно отстранены от голосования на Конференции до тех пор, пока они не выполнят своих обязательств по участию в проводимых Федерацией соревнованиях.

5.25.Ущерб причиненный Федерации по вине ее члена, подлежит возмещению в полном объеме по иску заинтересованного лица.

5.26.Прекращение деятельности Федерации влечет прекращение членства всех членов Федерации.

 

 

6. ОРГАНЫ ФЕДЕРАЦИИ

 

6.1. Органы управления Федерации:

·       высший орган управления – Конференция;

·       исполнительный орган управления – Исполнительный комитет (Исполком);

·       высшее должностное лицо, представляющее Федерацию – Президент;

·       контрольный орган управления – Ревизионная комиссия;

·       Генеральный секретарь;

·       Комитеты.

6.2. Члены органов Федерации избираются или назначаются на независимой основе без какого-либо внешнего воздействия третьих лиц или внутреннего влияния и в соответствии с условиями предусмотренными настоящим Уставом.

 

 

7.УПРАВЛЕНИЕ

 

7.1. Высшим органом управления Федерации является Конференция, созываемая Исполкомом не реже одного раза в год. О созыве заседании Конференции, о месте и дате его проведения объявляется Исполкомом, либо по требованию одной трети членов Федерации. Конференция может быть Очередной и Внеочередной.

7.2. Место и дата заседания Очередной Конференции определяет Исполком не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты ее проведения.

7.3. Конференция Федерации является правомочной при наличии не менее 2/3 членов Федерации, решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов открытым голосованием. На Конференции каждый член Федерации имеет один голос.

7.4.  Организация работы Конференции возлагается на Исполком. Все вопросы и предложения членов Федерации, предназначенные для включения в повестку дня Очередной Конференции, должны быть направлены Исполком на фирменном бланке в письменном виде не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения Конференции.

7.5.  Утвержденная Исполкомом повестка дня Очередной Конференции направляется членам Федерации в срок не позднее 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения Конференции.

7.6.Члены Федерации должны подтвердить свое участие или отказ от участия на Конференции, путем направления в Исполком письменного уведомления, не позднее, чем на 3 (три) календарных дней до даты проведения Конференции с указанием данных (ФИО) делегата.

7.7.  Повестка дня Очередной Конференции в обязательном порядке должны включать в себя следующие пункты:

·       приветственное слово Президента;

·       назначения делегатов для проверки протокола Конференции;

·       назначение лиц для подсчета голосов во время Конференции;

·       утверждение повестки дня;

·       утверждение отчета Президента о его деятельности и отчета о деятельности Исполкома, проведенной за период после последней Конференции;

·       утверждение отчета Ревизионной комиссии (о деятельности за проверяемый период);

·       определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности исполнительных органов, а также порядка проведения проверки Ревизионной комиссией и утверждения  их результатов (в случае необходимости);

·       принятие решения о вступлении в состав Федерации новых членов и принятие решения об исключении членов из состава Федерации;

·       рассмотрение предложений по внесению изменений и дополнений в учредительные документы Федерации;

·       рассмотрение предложений,  представленных членами Федерации и Исполкома;

·       избрание и прекращение полномочий членов Исполкома, Ревизионной комиссии и Президента (в случае необходимости);

·       прекращение деятельности органов Федерации (в случае необходимости);

·       назначение и прекращений полномочий членов органов Федерации (в случае необходимости);

·       по представлению Исполкома назначение и прекращение полномочий независимого аудитора (в случае необходимости);

·       иные дополнительные пункты, предложенные Исполкомом (в случае необходимости).

7.8. Конференция принимает решения только по тем вопросам, которые включены в повестку дня. Предложения  о внесении  на повестку  дня Очередной Конференции новых вопросов во время ее работы могут быть включены ¾  голосов присутствующих на Конференции членов Федерации.

7.9. На Конференции председательствует Президент. В случае  его отсутствия или невозможности участия председательствует Генеральный секретарь. Без присутствия Президента и Генерального секретаря Конференция  считается несостоявшейся.

7.10.Члены Исполкома не имеют право голоса на заседаниях Конференции. Президент имеет право совещательного голоса на заседаниях Конференции.

7.11.На заседании Конференции ведется протокол, который должен содержать:

·       дату, время, место проведения Конференции;

·       фамилию и имя Председателя и секретаря Конференции;

·       повестку дня Конференции;

·       принятые решения, отмечая количество голосов по каждому вопросу: «За», «Против», «Воздержавшиеся», «Единогласно»;

·       протест членов Федерации или их представителей, если лицо, выразившее протест, требует внести его в протокол.

7.12.Протокол Конференции  подписывается Председателем и секретарем Конференции.

7.13.Полномочия Конференции:

·       определяет основные направления деятельности Федерации;

·       принимает Устав и вносит в него изменения;

·       избирает сроком на 5 лет и переизбирает или освобождает от должности Президента Федерации. По представлению Президента избирает (освобождает) Генерального секретаря, вице-президента, Ревизионную комиссию, отменяет решение Исполкома и других органов управления в случае их противоречия Уставу и действующему законодательству РК;

·       принимает решения о добровольной реорганизации и ликвидации Федерации;

·       определяет компетенции организационной структуры, порядка формирования и прекращения полномочий органов управления Федерации;

·       определяет порядок и периодичность представления финансовой отчетности исполнительных органов, а также  порядок проведения проверки контрольным органом и утверждения их результатов;

·       заслушивает отчеты Президента, Исполкома, Ревизионной комиссии;

·       принимает в пределах, установленных законодательными актами, решения об участии Федерации в создании или деятельности других юридических лиц, а также своих филиалов и представительств.

7.14.Решения,  принимаемые  Конференцией, вступает  в  силу  с  даты  их  принятия,  если Конференция не назначила другой даты.

7.15.Внеочередной  созыв  Конференция  может  быть  проведен  по  требованию  1/3  членов Федерации, или по решению Исполкома Федерации. Созыв Внеочередной Конференции  должен быть произведен не позднее 30 календарных дней с момента поступления предложений о ее созыве.        

7.16.Уведомление о проведении Внеочередной Конференции направляется Генеральным секретарем членами Федерации не позднее 10 дней до даты ее проведения и должно содержать повестку дня и указание места и времени проведения Внеочередной Конференции.

7.17.Внеочередная Конференция принимает решения только по тем вопросам, которые были включены в повестку дня. Повестка дня Внеочередной Конференции не подлежит изменению.

 

 

8.ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

 

8.1. Исполком является исполнительным органом управления Федерации;

8.1.1. Исполком состоит из следующих 5 членов:

·       Президент;

·       Генеральный секретарь;

·       Вице-президент;

·       2 (два) независимых члена Исполкома.

8.1.2. Кандидатуры на независимых Членов Исполкома избираются путем голосования Членов Федерации на Конференции. Все члены Исполкома имеют право быть переизбранными. Исполком по представлению назначает Ревизионную комиссию.

8.1.3. В течение срока полномочий члены Исполкома не имеют права быть делегатами от членов Федерации на Конференции.

8.1.4.Полномочия Исполкома:

·         принимает важнейшие решения, связанные с текущей деятельностью Федерации;

·         организовывает и созывает Конференцию Федерации, готовит к ним доклады, отчеты, вопросы;

·         рассматривает и утверждает бюджет Федерации;

·         утверждает годовые планы деятельности Федерации;

·         утверждает графики соревнований всех уровней, как на территории РК так и за ее пределами, решает вопросы допуска команд, любительских и профессиональных участников тоғызқұмалақ, назначает судей на все соревнования;

·         контролирует   в   установленном  порядке  организационную,  административную, хозяйственную и финансовую деятельность Федерации;

·         утверждает  единые  образцы  судейских  книжек, лицензии и другой официальной документации Федерации;

·         осуществляет прием заявок о включении в членов Федерации и работу с учредительными документами;

·         принимает решения о моральном и материальном поощрении спортсменов и активистов Федерации.

·         решает другие вопросы, за исключением тех, решение которых относится к компетенции Конференции Федерации.

8.1.5.ЗаседаниеИсполкома созываются Президентом или Генеральным секретарем не менее двух раз в год и являются правомочными при присутствии на них не менее половины состава Исполкома. Решения Исполкома принимаются большинством голосов, в случае равенства голосов, считается принятым решение, за которое проголосовал Президент, а при его отсутствия Генеральный секретарь.

8.2. ПРЕЗИДЕНТ

8.2.1. Президент представляет Федерацию на законном  основании и вправе подписывать за Федерацию, как высшее должностное лицо. Президент избирается на Конференции сроком на 5 лет, с правом последующих переизбраний.

8.2.2. Кандидатов на пост Президента выдвигают члены Федерации. Все предложения о кандидатах в Президенты Федерации должны быть  направлены в Исполком Федерации в письменном  виде не позднее, чем за 20 календарных дней до даты проведения Конференции, на которой будут проводиться выборы Президента.

8.2.3. Президент руководит деятельностью Федерации и представляет  Федерацию во всех государственных органах, международных и других организациях.

8.2.4. Президент  исполняет  свои  обязанности  в  соответствии  с  настоящим Уставом  и организационными правилами.

8.2.5.Полномочия Президента:

·       организует и планирует работу Исполкома Федерации и выполнение решений Конференции Федерации;

·       решает все вопросы деятельности Федерации, за исключением тех, которые входят в исключительную компетенцию Конференции Федерации;

·       вносит предложения о создании различных комитетов Федерации;  

·       представляет интересы Федерации во всех ведомствах, организациях и предприятиях на территории Республики Казахстан и за ее пределами;

·       подписывает правовые, административные или финансовые документы на основании решений, принятых Конференцией, Исполкомом и на основании своей ответственности;

·       выдает доверенности, а также заключает от имени Федерации соглашения, договоры, контракты;

·       наделяется по решению собрания Исполкома иными полномочиями, кроме отнесенных к исключительной компетенции Конференции;

·       осуществляет общее руководство Исполкома Федерации;

·       открывает счета в банках и издает обязательные для исполнения приказы и выполняет другие действия регламентированные Уставом Федерации и положениями Федерации;

·       Президент действует без доверенности, в пределах предоставленных ему полномочий, осуществляет все действия от имени Федерации: представляет ее интересы, как в стране, так и за рубежом, распоряжается имуществом;

·       Президент в праве самостоятельно принимать решения в отношении членов Федерации, членов Исполкома и членов региональных федерации нарушающих Устав, решений Исполкома и нормативных документов Федерации;

·       право первой подписи принадлежит Президенту и Генеральному секретарю;

·       выдает доверенности с правом передоверия. 

·       выполняет другие функции, не противоречащие действующему законодательству РК.

8.2.6. В случае отсутствия Президента или невозможности исполнения им своих обязанностей по настоящему Уставу, его заменяет Генеральный секретарь.

8.2.7. Президент председательствует на заседаниях Конференции (Очередной и Внеочередной), Исполкома, а также всех комитетов, членом которых он является. Президент и Генеральный секретарь вправе присутствовать на заседаниях всех Комитетов Федерации с правом совещательного голоса.

8.2.8. Президент или заменяющий его  в соответствии с пунктом «8.2.7.» настоящего Устава лица, имеют право решающего голоса в случае равенства голосов на заседаниях Исполкома.

8.3.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

8.3.1. Генеральный  секретарь избирается  Конференцией  по представлению Президента и является должностным лицом Федерации, выполняющим административную работу.

8.3.2. Полномочия Генерального секретаря:

·       является представителем Федерации в отношениях с государственными и негосударственными органами, предприятиями, учреждениями и иными физическими и юридическими лицами на всех уровнях;

·       имеет право от имени Федерации подавать заявления, подписывать различные документы, отстаивать позицию Федерации в средствах массовой информации;

·       организует созыв собраний Исполкома и возглавляет их;

·       участвует на Конференции без права голоса;

·       участвует на собрании Исполкома с правом совещательного голоса;

·       организовывает ведение протоколов заседаний Конференции, Исполкома, Комитетов Федерации;

·       проверяет полномочий членов Федерации и соблюдение установленной процедуры голосования на заседаниях Конференции;

·       соблюдает выполнение решений, принятых на Конференции, Исполкомом;

·       ведет учет и обработку  корреспонденции поступающей в адрес Федерации;

·       формирует штат аппарата Федерации, утверждает должностные инструкции, издает приказы по вопросам приема и увольнения штатных сотрудников аппарата Федерации, выносит благодарности и взыскания;

·       распоряжается имуществом и финансовыми средствами Федерации;

·       совершает различного рода юридические акты, открывает счета Федерации в банках, выдает доверенности, а также заключает от имени Федерации соглашения, договоры, контракты;

·       разрабатывает для утверждения Исполкомом различные проекты и планы текущей деятельности Федерации, отчеты об уровне их исполнения, а также бюджет Федерации;

·       совершает другие действия, необходимые для достижения уставных целей Федерации в строгом соответствии  с законами РК;

·       право первой подписи принадлежит Президенту и Генеральному секретарю;

·       выполняет другие функций, порученных органами управления Федерации;

8.3.3. В период своего отсутствия Генеральный секретарь назначает заместителя из числа членов Исполкома по согласованию с Президентом.

8.4.  Вице-президент  Федерации  действует от имени   Федерации  в рамках полномочий определенных Президентом.

8.5Исполком для организации и проведения соревнований потоғызқұмалақ, а также для обеспечения исполнения решений, принятых органами и подразделениями Федерации, создает комитеты Федерации. Состав комитетов Федерации утверждается Исполкомом. Комитеты  возглавляют председатели, выбираемые Исполкомом Федерации по представлению Президента, которые в  свою очередь, по согласованию Генерального секретаря, привлекают к работе в комитетах членов Федерации, как входящих, так и не входящих в состав Исполкома Федерации. 

8.5.1.В состав исполнительного комитета входят следующие  комитеты:

·       Спортивно-технический комитет;

·       Судейский комитет;

·       Тренерский комитет;

·       Информационный комитет;

·       Контрольно-дисциплинарный комитет;

·       Научно-методический комитет.

8.5.2. Исполком устанавливает компетенцию каждого из комитетов, устанавливая права и обязанности, а также полномочия в принятии решений.

8.5.3. Комитеты осуществляют свою работу в соответствии с Положениями комитетов, утвержденным Исполкомом.

 

 

9.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

 

9.1.  Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Федерации осуществляется Ревизионной комиссией, члены которой избираются Конференцией, по представлению Президента, сроком на 1 год.

9.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 человек. В течение срока полномочий члены Ревизионной комиссии не имеют права быть делегатами от членов Федерации на Конференции, членами Исполкома Федерации или любого юридического органа Федерации.

9.3. Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Федерации Ревизионной комиссией определяется Конференцией.

9.4.  Ревизионная комиссия составляет заключение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Федерации, которое должно быть представлено на утверждение Конференции. Ревизионная комиссия подотчетна только Конференции и имеет право сотрудничать с независимым аудитором.

 

 

10. ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВА ФЕДЕРАЦИИ

 

10.1.Федерация в соответствии с действующим законодательством может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, деньги, в том числе валютные, акции, другие ценные бумаги, а также иное имущество, необходимое для материального обеспечения предмета и целей Федерации.

10.2.Имущество, переданное Федерации  Членом, является собственностью Федерации,  Члены Федерации не имеют имущественных прав на имущество Федерации.

10.3.Источниками формирования имущества Федерации в денежных и иных формах в соответствии с законодательными актами являются:

·       поступления от членов;

·       добровольные имущественные взносы и пожертвования;

·       поступления (доход) от реализации товаров, работ, услуг в установленных законодательством случаях;

·       дивиденды (доходы), вознаграждение (интерес), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам (депозитам);

·       иные поступления, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

10.4.Члены, спонсоры и меценаты Федерации могут
осуществлять свои взносы в виде:

·       денег (в тенге и иностранной валюте, как в наличной, так и безналичной форме);

·       различных видов имущества;

·       прав пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием;

·       иных имущественных прав.

10.5.Деньги  Федерации не   могут   перераспределяться между   его   членами    и    используются   только  на достижение уставных целей и задач.

 

 

11.УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФЕДЕРАЦИИ

 

11.1.Годовой финансовый учет, отчетность Федерации осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

11.2.Финансовые результаты деятельности Федерации устанавливаются на основе годового финансового отчета.

11.3.Финансовые отчеты Федерации  составляются на каждый год и отражают доходы и расходы в тенге. Финансовые отчеты ежегодно утверждаются Конференцией.

11.4.Финансовый год Федерации совпадает с календарным годом.

 

 

12.ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

 

12.1.Федерация может открывать филиалы и представительства на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, а также в иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров и законодательств соответствующих государств.

12.2.Филиал и представительство не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшей их Федерации, и действует на основании утвержденного им
положения. Филиал и представительство осуществляют деятельность  от имени  создавшей их Федерацией. Руководитель филиалов и представительств избираются Конференцией Федерации в соответствии с настоящим Уставом, утвержденным положением о филиале (представительстве) в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

 

 

13. ПЕРСОНАЛ ФЕДЕРАЦИИ

 

13.1.Трудовые отношения с персоналом, работающим по найму в Федерации строятся на основе законодательства о труде Республики Казахстан, с учетом особенностей, установленных решениями Правительства.

13.2.Персонал Федерации состоит из работников, работающих по найму, принимаемых Исполкомом.

13.3.Организация, структура, квалификация, форма и оплате труда, пособия, продолжительность рабочего времени и другие вопросы, относящиеся к трудовому персоналу,  социальное и пенсионное страхование, а также в другие фонды, определяемые Правительством Республики Казахстан, выплачиваются в соответствии с действующим законодательством.

 

 

14.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ФЕДЕРАЦИИ

 

 

14.1.Внесение изменений и дополнений в Устав относится к исключительной компетенции Конференции.

14.2.Право внесения предложений по изменению и дополнению устава принадлежит любому члену Федерации. Предложение направляется Исполкому Федерации в письменном виде. В случае, когда поступившие предложения Исполкомом Федерации будут поддержаны, они направляются для обсуждения среди членов Федерации. Такое обсуждение должен организовать Исполком. Исполком созывает Конференцию Федерации и включает в его повестку вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав. Решения Конференции по данному вопросу принимаются 3/4 голосов Конференции.

 

 15.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

 

15.1.Все споры по делам Федерации с юридическими и физическими лицами разрешаются либо Конференцией, если обе спорящие стороны будут согласны, либо решением суда, являющимся окончательным и обязательным для спорящих сторон.

 

16.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО ОСТАВШЕГОСЯ ИМУЩЕСТВА

 

16.1.Деятельность Федерации может быть прекращена путем реорганизации или ликвидации по решению ее высшего органа - Конференции, либо решением суда, в предусмотренных законом случаях.

16.2.РеорганизацияФедерации может быть произведена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования осуществляется в установленном законодательством порядке.

16.3.В случае принятия решения о реорганизации, Конференция назначает балансовую, а в случае ликвидации - ликвидационную комиссию для решения вопросов об имуществе и деньгах Федерации.

16.4.Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, имущество Федерации  направляется на уставные цели Федерации.

16.5.Федерация может быть ликвидирована добровольно (по решениюКонференции) и принудительно (по решению суда) на основании и в порядке, предусмотренными Гражданским кодексом Республики Казахстан и другими законодательными актами.

16.6.Орган, принявший решение о ликвидации Федерации, обязан незамедлительно письменно сообщить об этом органу юстиции, осуществляющему регистрацию юридических лиц.

16.7.Ликвидация Федерации считается завершенной, аФедерация прекратившим свою деятельность с момента внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

 

 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

17.1.Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении или близким по смыслу положением.

 

УЧРЕДИТЕЛИ:

 

 

Утешов М.И. _________________

 

 

Султанова Т.Ж. _______________

 

 

Турсунбаев Г.С. _______________ 

 

 

 

 

 

Әлем және Азия чемпионаттары

ҚР жекелей чемпионаттары

ҚР командалық чемпионаттары